Startsida » Aktuellt

Aktuellt

Nyheter
9.10.2017
»

Utsökningsmyndigheten, som hör till rättsväsendet, arrangerar som en del av justitieministeriets Finland 100-jubileumsår evenemang som är öppna för alla på olika håll i Finland på Europeiska civilrättsdagen den 25 oktober eller kring denna tidpunkt i oktober–november.

1.9.2017
»

I propositionen föreslås det att utsökningsbalken ändras. Enligt förslaget sammanslås de nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet till en riksomfattande utsökningsorganisation, Utsökningsmyndigheten.

28.6.2017
»

De som ansökt om utsökning ombeds skicka stora ärendemängder till utsökning för utmätning av skatteåterbäring i jämnstora poster i augusti och september.

16.5.2017
»

En arbetsgrupp som tillsatts av Riksfogdeämbetet föreslår att utsökningen ska organiseras som ett ämbetsverk. De nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet läggs ner och ett nytt riksomfattande utsökningsverk, Utsökningsmyndigheten, ska inrättas.

9.3.2017
»

År 2016 hade utsökningen över 550 000 olika gäldenärer. Av dem var cirka 496 000 fysiska personer och knappt 54 000 juridiska personer. Antalet fysiska personer inom utsökningen ökade med cirka 2 procent från året innan, medan antalet juridiska personer minskade med 2 procent.

12.1.2017
»

Lagen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel träder i kraft den 18 januari 2017. Bakom lagen som ska stadfästas vid presidentföredragningen i morgon är EU-förordningen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel, som börjar tillämpas nu i januari.

12.12.2016
»

I år gjorde utsökningsverken sammanlagt cirka 152 000 utmätningar av skatteåterbäringarna. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 56 miljoner euro.

9.12.2016
»

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen sänks vid ingången av år 2017. Justeringen på 0,86 procent baserar sig på lagen om indexjusteringar av pensioner och vissa andra förmåner som träder i kraft den 1 januari 2017.

25.11.2016
»

Justitieministeriets förordningar om skyddade belopp vid utmätning och oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering år 2017 kan utfärdas först efter att republikens president har stadfäst lagen om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner. Därför skjuts utfärdandet av dessa förordningar fram till december.

19.8.2016
»

Under första halvåret 2016 inleddes nästan 1,3 miljoner ärenden inom utsökningen. Detta är en ökning med 5,5 procent jämfört med året innan.

29.6.2016
»

De som ansökt om utsökning ombeds skicka stora ärendemängder till utsökning för utmätning av skatteåterbäring i jämnstora poster i augusti och september.

13.5.2016
»

I början av juni träder en lag i kraft som ger utmätningsmannen möjlighet att skicka utsökningens brev till kunder elektroniskt till Medborgarkontot i stället för normala brevpostförsändelser. I samband med detta görs en mängd andra ändringar i utsökningslagstiftningen.

28.4.2016
»

Utsökningens e-tjänster ökas genom att göra det möjligt att sända handlingar till medborgare och företag i elektronisk form i stället för postförsändelser. Målet är att göra utsökningsförfarandet enklare och snabbare utan att parternas rättsskydd äventyras. Reformen av utsökningsförfarandet träder i kraft den 1 juni 2016.

9.3.2016
»

Årsstatistiken över utsökningsväsendet, Ulosotto Suomessa 2015, är publicerat. Statistiken finns på Riksfogdeämbetets webbsidor.

18.2.2016
»

År 2015 hade utsökningen över 540 000 olika gäldenärer. Av dem var cirka 485 000 fysiska personer och cirka 55 000 juridiska personer. Det totala antalet gäldenärer ökade med cirka 1 procent från 2014. Det totala antalet nya gäldenärer, som inte haft anhängiga ärenden i utsökning föregående år, uppgick i fjol till 164 000. Antalet nya gäldenärer ökade med något över 2 procent från året innan.

14.1.2016
»

Diplomingenjör Pirjo Saksa har utnämnts till projektdirektör för utsökningsväsendets strukturreformprojekt (URA) från och med den 1 februari 2016. Uppdraget är tidsbundet.

21.12.2015
»

Handläggningsavgifterna för utsökningsbesvär vid domstolar höjs från och med 1.1.2016. Handläggningsavgiften höjs från 86 till 250 euro, om besväret avslås i domstolen. Om besväret godkänns tas avgiften inte ut.

17.12.2015
»

Utsökningsförfarandet föreslås bli ändrat så att man i stället för de nuvarande postförsändelserna kunde sända elektroniska handlingar till medborgarna. Målet är att förenkla och påskynda utsökningsförfarandet utan att parternas rättssäkerhet äventyras. Regeringen lämnade propositionen till riksdagen den 17 december 2015.

10.12.2015
»

I år gjordes sammanlagt cirka 146 000 utmätningar av skattåterbäringar. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 53 miljoner euro.

20.11.2015
»

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen sänks vid ingången av år 2016. Justeringen på 0,4 procent baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.

Publicerad 3.3.2015