Startsida » Aktuellt

Aktuellt

Nyheter
5.3.2018
»

Inom utsökningen har nya e-tjänster öppnats under februari. De förbättrar avsevärt informationsflödet mellan utsökningens kunder och utsökningsmyndigheten och gör det lättare att sköta ärenden.

26.1.2018
»

Revideringar i utsökningslagstiftningen görs i början på februari. Genom revideringen undanröjs arbetslöshetsfällorna i samband med utsökning och underlättas på så vis sysselsättningen.

29.12.2017
»

Alla utsökningsverk inför vid årsskiftet gemensamma rikstäckande konton, till vilka prestationerna till utsökningen i fortsättningen betalas.

21.12.2017
»

Utsökningsverket har antagit justitieminister Antti Häkkänens utmaning och vill vara en arbetsgemenskap fri från trakasserier. Utsökningsverket har gällande förhållningsregler för förebyggande och behandling av trakasserier och osakligt bemötande.

21.12.2017
»

I år gjorde utsökningsverken sammanlagt cirka 157 000 utmätningar av skatteåterbäringarna. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 67 miljoner euro.

12.12.2017
»

Nu är det möjligt att få lättillgänglig information om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet på den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi som administreras av myndigheter.

5.12.2017
»

I mitten av december publicerar Befolkningsregistercentralen en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Den nya tjänsten är en del av Suomi.fi-nättjänsten och den ersätter det nuvarande Medborgarkontot.

8.11.2017
»

Tjänsten Medborgarkontot ersätts med den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden före utgången av 2017. Efter införandet av den nya tjänsten sker myndighetskommunikationen via tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Vi informerar senare om tidpunkten för övergången till tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

30.10.2017
»

I utsökningslagstiftningen föreslås ändringar för att undanröja utmätningsrelaterade flitfällor och därigenom göra det lättare för utsökningsgäldenärer att sysselsätta sig. Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen.

24.10.2017
»

Enligt justitieminister Antti Häkkänen riktlinjer ska utsökningens strukturreform fortsättas genom att bereda en regeringsproposition som gör det möjligt att organisera utsökningsväsendet så att det utgör en enda myndighet.

9.10.2017
»

Utsökningsmyndigheten, som hör till rättsväsendet, arrangerar som en del av justitieministeriets Finland 100-jubileumsår evenemang som är öppna för alla på olika håll i Finland på Europeiska civilrättsdagen den 25 oktober eller kring denna tidpunkt i oktober–november.

1.9.2017
»

I propositionen föreslås det att utsökningsbalken ändras. Enligt förslaget sammanslås de nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet till en riksomfattande utsökningsorganisation, Utsökningsmyndigheten.

28.6.2017
»

De som ansökt om utsökning ombeds skicka stora ärendemängder till utsökning för utmätning av skatteåterbäring i jämnstora poster i augusti och september.

16.5.2017
»

En arbetsgrupp som tillsatts av Riksfogdeämbetet föreslår att utsökningen ska organiseras som ett ämbetsverk. De nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet läggs ner och ett nytt riksomfattande utsökningsverk, Utsökningsmyndigheten, ska inrättas.

9.3.2017
»

År 2016 hade utsökningen över 550 000 olika gäldenärer. Av dem var cirka 496 000 fysiska personer och knappt 54 000 juridiska personer. Antalet fysiska personer inom utsökningen ökade med cirka 2 procent från året innan, medan antalet juridiska personer minskade med 2 procent.

12.1.2017
»

Lagen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel träder i kraft den 18 januari 2017. Bakom lagen som ska stadfästas vid presidentföredragningen i morgon är EU-förordningen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel, som börjar tillämpas nu i januari.

12.12.2016
»

I år gjorde utsökningsverken sammanlagt cirka 152 000 utmätningar av skatteåterbäringarna. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 56 miljoner euro.

9.12.2016
»

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen sänks vid ingången av år 2017. Justeringen på 0,86 procent baserar sig på lagen om indexjusteringar av pensioner och vissa andra förmåner som träder i kraft den 1 januari 2017.

25.11.2016
»

Justitieministeriets förordningar om skyddade belopp vid utmätning och oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering år 2017 kan utfärdas först efter att republikens president har stadfäst lagen om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner. Därför skjuts utfärdandet av dessa förordningar fram till december.

Publicerad 3.3.2015